Tag : Ажил хэрэгч

Ажил хэрэгч хувцаслалт нь эмэгтэйлэг шинж чанарыг далдалсан, төлөв байхыг шаарддаг ч бүсгүй та энгэрийн
Ажил хэрэгч эмэгтэйчүүдийн хувцаслалтанд тавигдах ёс зүйн шаардлагын тухай авч үзье. Ажил хэрэгч эмэгтэйчүүдийн хувцаслалтын