Tag : Бэр гуйх

557

Бэр гуйх ёс

2016 оны 6 сарын 29
Бэр гуйгч нь хүүгийн талын элч, охины талд хүндтэй нэгэн. Зарим хүмүүс бэр гуйхдаа эх