Tag : Гадаад хэл

Хандлага: Энд хэлийг цэврээр сурах зарчим багтдаг. Анхан, дунд, гүнзгий шатанд хэдэн гол үг багтдаг